Medycyna Sportowa

Poradnia Medycyny Sportowej

Coraz więcej dowodów przemawia za tym, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza śmiertelność, głównie tą spowodowaną chorobami układu krążenia. Udowodniono, że sport i ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do poprawy naszej ogólnej formy i samopoczucia. Jest to uwarunkowane sytuacją społeczną i stanem psychicznym. Lekarze powinni zatem zachęcać pacjentów do aktywnego spędzania czasu, poprzez czynne uprawianie sportu, jazdę na rowerze, spacerów, Nording Walking itp.

Sportowcy powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka wystąpienia różnych urazów w wyniku czynnej aktywności. Zawodnicy powinny również poznać zagadnienia medyczne związane z uprawianiem określonych dyscyplin. Przede wszystkim zaś wykonać niezbędne badania.

Dziedziną lekarską zajmującą się tego typu badaniami jest Medycyna Sportowa. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad osobami aktywnymi fizycznie (zdrowymi, jak i chorymi/ we wszystkich okresach życia) uprawiającymi sport zarówno zawodowo jak i amatorsko. 


Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydaje się na podstawie badań: 

  •    wstępnego;
  •    okresowego;
  •    kontrolnego.

Badania, o których mowa, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić również lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

 

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmują:

  •    ogólne badanie lekarskie;
  •    badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

ZAKRES KONIECZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY, DO UKOŃCZENIA 21 ROKU ŻYCIA ORAZ ZAWODNIKÓW POMIĘDZY 21. A 23. ROKIEM ŻYCIA


1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1.1) pomiary antropometryczne;

1.2) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

1.3) badanie ogólne moczu z oceną osadu;

1.4) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;

1.5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

1.6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

1.7) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej;

1.8) badanie ortopedyczne;

1.9) konsultację laryngologiczną;

1.10) konsultację okulistyczną;

1.11) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;

1.12) konsultację neurologiczną;

1.13) badanie elektroencefalograficzne;

1.14) badanie spirometryczne;

1.15) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.


Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w  pkt 1.1 – 1.11 oraz dodatkowo badania:

pkt 1.12 i 1.13 – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;

pkt 1.14 – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;

pkt 1.15 – u osób, które chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks.


Badanie okresowe, przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia:

co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1.1, 1.7 i 1.8;

co roku – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1.2 – 1.6, oraz dodatkowo badania, o których mowa w pkt 1.15 – u zawodników uprawiających zapasy, judo, taekwondo i boks;

co 2 lata – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1.9 – 1.11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w pkt 1.12 i 1.13 – u zawodników uprawiających sporty walki, w pkt 1.14 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.


Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia. Wykonuje się je u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

 

Proszę również pamiętać, że lekarz medycyny sportowej może zlecić wykonanie dodatkowych badań, innych niż określone w ustawie, wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

 

źródło:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r

 


 

Nasi Lekarze:

lek.med. Arkadiusz Leśniak

Porady ARS Medici:
Wydanie zaświadczenia o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu:
Na wizytę u lekarza orzecznika należy zabrać komplet wymaganych badań dla danej dyscypliny sportu.
Zobacz więcej