Choroby Wewnętrzne

Medycyna Pracy

Jak podpisać umowę?

Pobierz umowę -> Tutaj

Wydrukuj 2 egzemplarze i podpisz.

Przedzwoń i umów pracownika na dogodny dla niego termin.

Wypisz mu 2 egzemplarze Skierowanie na badania lekarskie (Załącznik nr.2) a jeśli stanowisko tego wymaga to wypisz też 2 egzemplarze Skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Umów pracownika na dogodny dla niego termin. Na 5 minut przed umówioną wizytą zapraszamy pracownika do rejestracji w celu sprawdzenia dokumentów oraz założenia karty. Jeśli tego sobie życzysz to dostaniesz możliwość umawiania pracowników on-line.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania to prosimy o kontakt pod adresem: Lech.Madej@ars-medica.pl.


W Polsce profilaktyczną ochroną zdrowia i opieką lekarską zatrudnionych pracowników zajmują się lekarze MEDYCYNY PRACY. Obowiązkiem osób wyspecjalizowanych w tej dziedzinie jest dbanie zarówno o bezpieczeństwo pracodawców jak również pracowników, poprzez badania profilaktyczne, weryfikowanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostykę laboratoryjną, a także profilaktykę chorób zawodowych.

Lekarze orzecznicy wykonują badania profilaktyczne na podstawie skierowania z zakładu, w którym jest/ zostanie zatrudniony pracownik. Skierowanie określa stanowisko i czynniki szkodliwe, na które pracownik będzie narażony podczas wykonywania swoich obowiązków.

Doświadczenie pokazało, że istotnym elementem jest edukacja pracodawców w temacie badań profilaktycznych. Poprawnie uzupełnione skierowanie pozwala określić zakres obowiązków i czynniki szkodliwe, na jakie będzie narażony pracownik. A co za tym idzie, wykonać niezbędne badania stricte pod dane stanowisko pracy.

Takie działanie ma na celu ograniczyć koszty, które ponosi pracodawca wykonując wszystkie potrzebne badania i konsultacje. Pozwala również logistycznie ułożyć badania, którym powinien poddać się pracownik, tak by były one najmniej czasochłonne. Często dzięki poprawnie uzupełnionemu skierowaniu niezbędne konsultacje można odbyć w ciągu jednego dnia. Jest to istotne zarazem dla pracodawcy jak i pracownika.

Ponadto badania profilaktyczne weryfikują czy pracownik jest zdolny wykonywać daną pracę na określonym stanowisku, czy też istnieją jakieś przeciwwskazania np. cukrzyca, brak zdolności do pracy na wysokości itp. Taka wiedza pozwala pracodawcy zmienić stanowisko pracy pracownika, a co za tym idzie ograniczyć liczbę wypadków w swoim przedsiębiorstwie.

Warto również mieć na uwadze, że wykrycie we wczesnym stadium pogorszenia się zdrowia czy choroby zawodowej, pozwala pracownikowi na szybsze rozpoczęcie procesu leczenia, chroni go przed dalszym jej rozwojem dając zarazem możliwość dalszej pracy (np. na innym stanowisku).

Pracodawca dbający o zdrowie swoich pracowników bardzo korzystnie przedstawia wizerunek firmy, jak również a może nawet przede wszystkim poprawia efektywność zatrudnionych przez siebie osób.


Badania profilaktyczne określone w art. 229 Kodeksu Pracy, przeprowadza się na podstawie pisemnej umowy zawartej między placówką medyczną a pracodawcą, czyli podmiotem zobowiązanym do ich zapewnienia.

Badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

Badania profilaktyczne:

 1.    Wstępne badania lekarskie, którym podlegają:
 •    osoby przyjmowane do pracy,
 •   pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy , na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 1.    Okresowe badania lekarskie, którym podlegają wszyscy pracownicy.  Częstotliwość badań zależy od:
 •    czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy,
 •    stanu zdrowia badanego pracownika.
 1.    Kontrolne badania lekarskie, którym podlegają pracownicy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Informacja dla pacjenta

 1.    Wymagane dokumenty:
 •    skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, poprawnie uzupełnione
 •    dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 •    zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala) – dotyczy badania kontrolnego.
 1.    Inne wymagania
 •    okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 •    na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym, bądź w przypadku zajmowanego stanowiska kierowniczego, a wizyta odbywa się do godziny 10.00.
 •    wyniki badań z sanepidu bądź książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych z wpisanymi wynikami badań, w przypadku skierowania na badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.


Materiały do pobrania:

Umowa – całość w 1 pliku

(Umowa, Załącznik nr.1, Załącznik nr.2, Skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, Umowa powierzenia przetwrzania danych osobowych (propozycja Ars-Medica)

Umowa medycyna pracy – SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

Umowa medycyna pracy – SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH

 


Nasi Lekarze:

lek. med. Barbara Nalepa – Czaja

lek. med. Danuta Lubaś – Żak


 Podstawa prawna:

 •    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141, Dz. U. 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 •    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 125, poz. 131, tj. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1184))
 •    Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 •    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U, 2015 poz. 457)

aaa