KSPM Pismo do Ministra Zdrowia 22.02.2018

Kraków, 22 lutego 2018 r.

Pan Profesor Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Dotyczy: rekomendacje do strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Korzystając z zaproszenia Pana Ministra do publicznej debaty nad rozwojem systemu ochrony zdrowia, w imieniu Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej przedstawiam rekomendacje wypracowane na bazie dorobku kilku lat społecznych prac i spotkań praktyków ochrony zdrowia, kultury fizycznej, przedsiębiorczości z ekonomistami, filozofami, pedagogami i informatykami.

Za podstawowy cel modernizacji systemu ochrony zdrowia uznajemy wprowadzenie takich technologii medycznych (w szczególności z zakresu e-zdrowia), które pozwolą społeczeństwu na możliwie największą samodzielność w trosce o dobrostan zdrowia. Taką zasadę systemu ochrony zdrowia nazywamy „Samopomocą zdrowia”.

Warunkami koniecznymi upowszechnienia praktyki samopomocy zdrowia są: wprowadzenie edukacji medycznej jako głównego przedmiotu uczenia się przez całe życie oraz wspieranie rodzin i innych wspólnot solidarnych w podejmowaniu prac dobroczynnych.

 

Konkretne propozycje dla obu obszarów oddziaływania polityk zdrowia proponujemy rozpocząć od kluczowej dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa profilaktyki medycznej, poprzez wprowadzanie poszczególnych komponentów Zintegrowanego systemu profilaktyki medycznej.

Rys.1. Model Zintegrowanego systemu profilaktyki medycznej.

(Legenda: (i) Komponent instytucjonalne wsparcie, Otwartej medycyny profilaktycznej, obejmuje cztery obszary funkcjonalne: Otwarta medycyna szkolna, Medycyna sportowa, Badania przesiewowe, Otwarta medycyna pracy. (ii) Komponent narodowe standardy, Okresowych przeglądów zdrowia, obejmuje cztery obszary funkcjonalne: Dla wieku: siedmiu, czternastu, dwudziestu ośmiu i pięćdziesięciu sześciu lat. (iii) Komponent integracja, obejmuje dwa obszary funkcjonalne: Cyfrowe rejestry zdrowia i Domowa edukacja zdrowia. Opracowanie: Andrzej Madej).

Model Zintegrowanego systemu przewiduje, że badania, szkolenia i warsztaty, jako elementy usług medycznych konieczne dla rozwijania kompetencji w wykorzystywaniu nowych technologii, będą dostarczane przez zmodernizowane usługi Medycyny pracy (Otwarta medycyna pracy) oraz Medycyny szkolnej (Otwarta medycyna szkolna).

Model przewiduje też, że postawy i standardy kultury zdrowia, będą rozwijane zgodnie z Narodowymi standardami Okresowych przeglądów zdrowia.

Integratorami Zintegrowanego systemu są:

  • indywidualne dla każdego człowieka Cyfrowe rejestry zdarzeń, obejmujące w pierwszym rzędzie dane medyczne.
  • medyczne zajęcia Domowej edukacji medycznej, podejmowana przez rodziny jako jeden z trzech przedmiotów[1] Domowej edukacji pracy solidarnej.

Przedstawione propozycje, jak zostało wspomniane na wstępie, są efektem kilku lat badań prowadzonych przez grupę społeczników związanych ze Stowarzyszeniem 10 Czerwca oraz z przychodnią medyczną Ars-Medica w Krakowie.

Od 10 czerwca 2017 r. nasze opinie przedstawiamy publicznie w formie okresowych Stanowisk wobec zagadnień medycznych i ekonomicznych (dostępne: https://ars-medica.pl/samopomoczdrowia/samopomoc-zdrowia-opis/). Działając jako Grupa Inicjatywna Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej, kierujemy nasze rekomendacje i postulaty do uczonych i do ośrodków refleksji naukowej.

Niestety, szeroka paleta podejmowanych zagadnień: medycznych, ekonomicznych, filozoficznych, pedagogicznych, informatycznych, sportowych utrudnia zaadresowanie naszych rekomendacji i propozycji pilotaży pracy badawczych i wdrożeniowych, do konkretnej instytucji.

Dlatego witamy z uznaniem inicjatywę Ministra Zdrowia obywatelskiej debaty nad rozwojem systemu ochrony zdrowia i wierzymy, że dzięki patronatowi Pana Ministra nad tą publiczną debatą, będzie możliwość wniesienia do niej także naszego dorobku i szczegółowego przedstawienia wypracowanych rekomendacji oraz postulowanych pilotaży prac badawczych i wdrożeniowych.

 

Andrzej Madej

Przewodniczący Grupy Inicjatywnej

Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej

[1] Dwa uzupełniające przedmioty to Domowa edukacja historyczna i Domowa edukacja ekonomiczna.