KSPM Stanowisko 6 tekst

PLATFORMY CYFROWEJ INTEGRACJI

MECHANIZMÓW SAMOREGULACJI

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie cyfrowych narzędzi i technologii dla bezpośredniego zaspakajania potrzeb, wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji oraz gotowości do solidarnego wsparcia bliskich.

Dlatego w kierowanej do ludzi nauki pierwszej rekomendacji Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej (16.09.2017) postulowaliśmy:

  • podejmowanie przez instytucje naukowe prac badawczych nad standardami nowych metod pedagogicznych respektujących zasadę samokształcenia w rodzinie oraz nowych metod medycznych respektujących zasadę samopomocy zdrowia,

  • wprowadzenie solidarnego rozwoju wiedzy, jako uniwersalnego wskaźnika wskazującego wykorzystanie instrumentów i instytucji właściwych dla wzrostu dobrostanu społecznego w ustroju społecznej gospodarki rynkowej.

Niestety w ciągu minionych dwóch lat żadna z uczelni ekonomicznych, pedagogicznych, czy medycznych w Polsce nie podjęła prac badawczych nad tymi zagadnieniami. Pomimo że zagadnienia te dotyczą solidarności pomiędzy wszystkimi pokoleniami, stawianej coraz częściej jako główny cel polityk społecznych.

Ten brak zainteresowania naszych elit naukowych wykorzystaniem cyfrowych technologii dla humanizacji gospodarki, kierunkuje strategie modernizacji usług społecznych na ich cybernetyzację. W tym wprowadzając szereg udogodnień diagnostycznych i samoregulacyjnych do systemu ochrony zdrowia.

Niestety szczególnie w Polsce, gdzie społeczeństwo oczekuje bezpłatnych świadczeń medycznych, proces cybernetyzacji mógłby doprowadzić do centralnego sterowania dostępem do usług medycznych przez administrację medyczną. Zagrażając wykorzystaniem systemu ochrony zdrowia do prowadzenia segmentacji, segregacji i wykluczeń społecznych przez centra polityczne.

Nie obawiamy się jednak spełnienia tej wizji, bowiem jak widać np. z Raportu Amerykańskiej Narodowej Rady rozwoju nauki i technologii z marca 2019 roku http://www.whitehouse.gov/ostp/nstc , w państwach o bardziej rozwiniętej kulturze gospodarowania współfinansowane są ze środków publicznych, projekty badań nad standardami, technologiami i instytucjami wsparcia usług medycznych, w sposób respektujący wolność i solidarność obywateli.

Należy się zatem spodziewać, że prędzej lub później, również w Polsce wprowadzony zostanie taki system finansowania usług medycznych, który umożliwi samodzielne i efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii medycznych. Że zostają wówczas docenione i wykorzystane potencjały solidarności międzypokoleniowej, konieczne dla zaspokojenia potrzeb osób słabszych.

Wówczas wyraźnie ujawni się potrzeba nowych instytucji cyfrowego wsparcia dla solidarnego rozwoju o które postulowaliśmy we wspomnianym Pierwszym stanowisku.

Sądzimy, że działający w Polsce przedsiębiorcy już dziś projektują takie organizacyjne formy wsparcia. Liczymy na to, że ich zamierzeniem jest takie wykorzystanie mechanizmów samoregulacji Internetu Rzeczy dla świadczenia usług społecznych, aby zachować niezależność ich świadczeniobiorców. W tym przewidując obywatelskie angażowanie się seniorów i nestorów w nowych formach samorządności edukacyjnej wspieranej przez instytucje Internetu Ludzi.

Zgodnie z przedstawionym na rysunku potrzebami prowadzania nowych instytucji integracji mechanizmów samoregulacji dla wsparcia usług społecznych.

Aby przygotować instytucje usług społecznych i do korzystania i do subsydiarnego wsparcia kultury solidarności, właściwym wydaje się inspirowanie przez podmioty publiczne inicjujące polityki społeczne, których kierownictwa są świadome zachodzących procesów i potrzeb, podejmowania takich projektów badawczych, które wspierać będą różne formy samoregulacji do rozwoju cyfrowych zasobów bogactwa narodowego.

Głównym celem projektów, zamawianych przez instytucję finansującą rozwój badań, winno być wyeliminowanie braków i rozwiązanie problemów doskonalenia kompetencji samodzielnego zaspakajania potrzeb własnych i swoich bliskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Należy się spodziewać, że efektem realizacji takich projektów badań stosowanych będą platformy cyfrowego wsparcia mechanizmów samoregulacji realizowanych zarówno w formie samo uczących się cyfrowych urządzeń, jak i w nowych formach społecznej samorządności.

Andrzej Madej, Przewodniczący GI KSPM

Kraków, 30 lipca 2019.