KSPM Stanowisko 5 – tekst

Telemedycyna

KOMPETENCYJNA SAMOREGULACJA TELEMEDYCYNY

Z DNIA 16 LIPCA 2018

Telemedycyna może zmniejszać uciążliwość kolejek do lekarzy specjalistów.

O standardach profilaktyki dla Kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny

Rozwój nowoczesnych technologii medycznych, z jednej strony będzie poprawiać jakość i dostępność usług medycznych, z drugiej strony będzie powiększać skalę niedoboru publicznych zasobów finansowych do zaspokajania rosnących potrzeb. W konsekwencji ścierania się tych dwóch dynamicznych procesów, wprowadzenie telemedycyny nigdy nie doprowadzi do zlikwidowania kolejek do finansowania specjalistycznych porad ze środków publicznych. Choć może zmniejszać ich uciążliwość.

Realizowanie konstytucyjnej zasady równości w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, wymaga możliwie szybkiego określenia jednego z mechanizmów ustalania kolejności przy korzystaniu z publicznych świadczeń telemedycznych:
albo zastosowania obecnego mechanizmu: sterowania kolejkami, przez ośrodki zarządzające dostępem do specjalistycznych porad telemedycznych,
albo zastosowania nowego mechanizmu: samoregulacji kolejek, przez osoby oczekujące na publiczne finansowanie specjalistycznych porad telemedycznych.

Przestrzegamy, że wprowadzenie mechanizmu sterowania kolejkami do porad telemedycznych, prowadzić będzie albo do skrajnej nieefektywności systemu albo do uregulowania administracyjnych procedur: segregacji, segmentacji i eutanazji.

Dlatego, konsekwentnie do naszych wcześniejszych stanowisk:
· za procesem humanizacji systemu ochrony zdrowia, przeciw procesowi jego kapitalizacji,
· za zasadą samopomocy zdrowia, przeciw zasadzie jego sterowania,
tym razem opowiadamy się za mechanizmem kompetencyjnej samoregulacji kolejek.
Z podmiotowej perspektywy uczestników systemu ochrony zdrowia, mechanizmem wprowadzającym ekonomiczną zasadę: Kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny.

Dla inicjacyjnego wprowadzenia ekonomicznej zasady Kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny, w powiązaniu z medyczną zasadą Wspólnego podejmowania decyzji przez pacjenta i lekarza, proponujemy wprowadzenie nowej usługi: Telemedyczna kontrola terapii. Usługi wspierającej rodziców w opiece nad chorymi dziećmi.

Proponujemy, by wsparcie dla realizacji porady telemedycznej w ramach tej nowej usługi, przekazywał w formie bonu na świadczenie zdrowotne uzupełniające lekarz rodzinny, zgodnie ze swoją oceną ryzyka ujawnienia się potrzeby specjalistycznej porady w trakcie zaordynowanego przez niego procesu leczenia dziecka.

Proponujemy, by modernizowany ustrój ochrony zdrowia, przewidział dwie formy subsydiarnego wsparcia gospodarstw domowych dla kompetencji do samoregulacji telemedycyny, odpowiednie dla ustroju profilaktyki medycznej wspomagającej solidarność międzypokoleniową:
forma wsparcia subsydiarnością rynkową, realizowana powinna być poprzez usługę: Otwarta medycyna pracy,
forma wsparcia subsydiarnością terytorialną, realizowana powinna być poprzez usługę: Otwarta medycyna szkolna.

profilaktyki medycznej

Rysunek 1. Schemat realizacji zasady Kompetencyjna samoregulacja telemedycyny usługami medycznymi subsydiarnego wsparcia gospodarstw domowych w kulturze solidarności. Opracowanie Andrzej Madej.

Obie usługi profilaktyki medycznej, obowiązkowe dla wszystkich uczniów i pracowników, tworzą podstawę równość do fakultatywnego skorzystania w przyszłości z publicznego świadczenia zdrowotnego uzupełniającego, osobom zainteresowanym wykorzystaniem specjalistycznej porady telemedycznej na zasadzie współpłatności. Tym samym potwierdzając konstytucyjne uprawnienia do korzystania z równych warunków w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponujemy, by świadczenie obu usług medycznych, realizowane jako zadanie publiczne poprzez zakłady pracy i szkoły, finansowane było w części na obecnych zasadach partnerstwa środków prywatnych i publicznych, a w części w ramach programów polityk zdrowotnych (rządowych i samorządowych) i programów zdrowotnych (Narodowego Fundusz Zdrowia).

W szczególności, nowe formy finansowania zadań publicznych realizowanych przez sieciowe partnerstwa uzupełniające, powinny umożliwić każdemu obywatelowi w wieku 7 – 14 – 28 – 56 lat, udział w Okresowych przeglądach zdrowia, organizowanych zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez Narodowy Program Zdrowia.

Wprowadzanie nowych usług realizujących zasadę Kompetencyjna samoregulacja telemedycyny, dzięki połączeniu równość dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z efektywnością ekonomiczną przy korzystaniu z usług telemedycznych, pozwoli na niwelowanie dzięki telemedycynie, negatywnych skutków występowania kolejek w systemie ochrony zdrowia.

Stanowisko nr 5.
Grupy Inicjatywnej
Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej
Andrzej Madej, Przewodniczący
Kraków, 16 lipca 2018.