KSPM METODOLOGIA SRW – tekst

METODOLOGIA WSKAŹNIKA

SOLIDARNY ROZWÓJ WIEDZY

Aneks do Czwartego Stanowiska Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej z dnia 10 listopada 2017, wprowadzający metodologię wskaźnika SRW.

GENEZA

Metodologia wskaźnika Solidarny Rozwój Wiedzy (dalej: wskaźnik SRW) została opracowana przez Andrzeja Madeja dla prowadzenia analiz ekonomicznych o rozwoju kompetencji społecznych do samodzielnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych, zachodzących realnie dzięki stosowaniu metod samokształcenia w rodzinie. Metodologia oparta jest na założeniu, że poziom kompetencji społecznej w powiązaniu z postawą gotowości do pracy solidarnej, będzie jednym z uznanych politycznie celów strategii rozwoju Polski. Cel ten powinien być przyjęty odpowiednio do spodziewanego wzrostu znaczenia, ciągle nie docenianego przez ekonomistów przy określaniu poziomu dobrostanu społecznego, a najstarszego z sektorów społecznej gospodarki rynkowej, Sektora dobroczynności.

Zmiany wskaźnika SRW będą wyrażać powszechność samodzielnego wykorzystywania nowoczesnych technologii dla osobistego dobrostanu członków społeczeństwa, co zgodnie z wyzwaniami gospodarki XXI wieku i z zapisami Polskiej Konstytucji, powinno być głównym zamierzeniem polityk publicznych.

 

FORMUŁA

Wskaźnik SRW wyraża stopnień intensywności samokształcenia w rodzinie dla samodzielności w bezpośrednim zaspakajaniu potrzeb własnych i osób bliskich (praca solidarna).

Formuła i propozycja referencyjnego wykorzystanie wskaźnika SRW została określona w czwartym Stanowisku Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej (dalej GI KSPM) w dniu 10 listopada 2017.

Intensywność samokształcenia w rodzinie określa się poprzez procent Liczby wybranych fraz właściwych dla kompetencji pracy solidarnej, czyli pracy wykonywanej samodzielnie w gospodarstwach domowych dla bezpośredniego zaspokajania potrzeb własnych i osób bliskich, używanych w komunikacji internetowej w ciągu doby i objętych badaną próbą, do Liczby wszystkich fraz zakresu używanego do analizy, czyli do liczebności badanej próby.

Zestawienie wybranych fraz dla kompetencji pracy solidarnej używanych dla wskaźnika SRW, zostało opracowane przez GI KPSM i ogłoszone w jej czwartym Stanowisku w dniu 10 listopada 2017 roku. Zestawienie wybranych fraz będzie aktualizowane na koniec każdego kwartału kalendarzowego i ogłaszane w Komunikacie Przewodniczącego Grupy Inicjatywnej. Przewiduje się utworzenie stałego zespołu dla monitorowania odpowiedniości Zestawienia wybranych fraz, do potrzeb kompetencyjnych członków gospodarstw domowych. W okresie użytkowania wskaźnika, prowadzone będzie modelowanie przyjętych wstępnie miar.

Zestawienie wszystkich fraz używanych w komunikacji internetowej obserwowanej społeczności, ustalane jest codziennie przez algorytm specjalistycznej firmy informatycznej, na podstawie ciągłego monitoringu dla jednostkowego okresu czasu (jedna doba). Zestawienie wszystkich fraz publikowane będzie w dniu następującym po dniu obserwacji,  na podstawie wyboru określonej liczby fraz najczęściej używanych przez badaną społeczność w Internecie. Liczba całkowita wszystkich fraz, która będzie brana do codziennego ustalania Zestawienia wszystkich fraz i w konsekwencji jako próba badawcza do wyliczenia wskaźnika SRW, będzie aktualizowana na koniec każdego kwartału kalendarzowego i ogłaszana w Komunikacje Przewodniczącego Grupy Inicjatywnej.

Publikację Komunikatów Przewodniczącego Grupy Inicjatywnej oraz Codziennej wartości wskaźnika SRW zapewni Spółka Ars-Medica poprzez swoje strony internetowe.

ALGORYTM WYLICZANIA WSKAŹNIKA SRW

Ogólny wzór na wyliczanie wskaźnika SRW

SRW = A + B + C + D + O + T

Gdzie poszczególne mierniki A, B, C, D, O, T są sumami miar częstotliwości występowania jednostkowej frazy ujętej w Zestawieniu wybranych fraz, wśród wszystkich fraz objętych badaniem w Zestawieniu wszystkich fraz dla jednostkowego okresu obserwacji (jedna doba).

Ponieważ inicjatorzy wprowadzili po pięć fraz (miar) do każdego z sześciu mierników, każdy z mierników Xi w Zestawieniu wszystkich fraz Y ma postać:

SRW czyli Xij = x1j/Y + x2j/Y + x3j/Y + x4j/Y + x5j/Y + x6j/Y

gdzie dla liczba xij zmienia swoją wartość w badanej próbie dla

  • „i” dopowiada kolejnym sześciu miernikom (grup fraz) kolejno we wzorze dla A, B, C, D, O, T,
  • „j” odpowiada mierze (konkretnej frazie) od pierwszej do piątej każdego z mierników ujętych w Zestawieniu wybranych fraz,
  • „Y” jest liczbą oznaczającą sumę wszystkich fraz z Zestawienia wszystkich fraz (badana próba).

 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH FRAZ 

W dniu 10 listopada 2017 GI KSPM wprowadziła trzydzieści pozycji do Zestawienia wybranych fraz.

Cztery pierwsze mierniki wyprowadzone są ze schematycznego Modelu wzrostu dobrostanu społecznego, obejmującego kategorie właściwe dla Sektora dobroczynności jako najważniejszego z sektorów Społecznej gospodarki rynkowej.

 

Miernik A

Samokształcenie w rodzinie

Domowa edukacja pracy solidarnej

Praca dobroczynna

Praca solidarna

Mentor samokształcenia w rodzinie

Miernik B

Samopomoc zdrowia

Cyfrowa dokumentacja medyczna

Uspołeczniona profilaktyka medyczna

Medycyna profilaktyczna

Otwarty przegląd zdrowia

Miernik C

Społeczna kontrola inwestycji

Budżety partycypacyjne

Obligacje społeczne

Obligacje posagowe

Referenda lokalne

Miernik D

Popytowe finansowanie rozwoju

Otwarte laboratorium innowacji

Podmiotowe finansowanie edukacji

Bon rozwoju

Subsydiarność dla solidarności

Miernik O

Piąty miernik Ogólny (O), obejmuje pojęcia opisujące ustrój społecznej gospodarki rynkowej.

Miernik T

Szósty miernik Telemedycyny (T), obejmuje pojęcia właściwe dla cyfryzowanego systemu ochrony zdrowia, jako najważniejszej dla dobrostanu społecznego formy usług społecznych

OKRES MODELOWANIA MIAR WSKAŹNIKA SRW

W pierwszym okresie wprowadzania wskaźnika SRW, działania inicjatorów skoncentrowane będą na modelowaniu miar wskaźnika SRW. Efektem okresu modelowania będzie potwierdzenie lub odrzucenie propozycji włączenia każdej z dwudziestu miar (fraz), do Zestawienia wybranych fraz SWR. Ocenę przydatności danej frazy dokonywać się będzie poprzez wyliczenie korelacji występowania słowa kluczowego dla danej frazy z występowaniem tego słowa w powiązaniu ze słowem lub słowami uzupełniającymi we frazie. Im dopasowanie tych szeregów będzie lepsze, tym odpowiedniość zastosowania danej frazy będzie lepsza. W razie możliwości prowadzenia bardziej pogłębionych opracowań wskaźnika, przewiduje się opracowanie dla każdej z fraz wybranych jako miary, zestawienia innych pojęć kojarzących się z zestawianą frazą.

Okres modelowania fraz przewiduje się prowadzić od początku roku 2018, do końca pierwszego półrocza 2018 roku.

Dla skoncentrowania prac analitycznych w pierwszym okresie wprowadzania wskaźnika, zakres modelowania miar i wyliczeń ograniczony będzie do czterech mierników A, B, C, D.

 

Opracował Andrzej Madej

Kraków 10 listopada 2017.