Koncepcja Powiatowego Plenerowego Przeglądu Zdrowia jako narodowego obyczaju uspołecznionej profilaktyki medycznej.

Koncepcja:

Powiatowego Plenerowego Przeglądu Zdrowia

jako narodowego obyczaju uspołecznionej profilaktyki medycznej

 

Koncepcja Powiatowego Plenerowego Przeglądu Zdrowia, jako corocznego obyczaju wykorzystania ogólnopolskiej biegowej rywalizacji młodzieży dla uspołecznionej profilaktyki medycznej, jest przygotowywana do zgłoszenia w Konkursie Ministra Rozwoju na wypracowanie Polskiego modelu obligacji społecznej (Konkurs na makro-innowacje z 28.07.2016 POWER.04.01.00-IZ.00-00-008/16) w formie Modułowego Programu Sportowej Promocji Zdrowia (Program). Inicjatorzy Programu przewidują, że dzięki wykorzystaniu przejrzystości obligacji społecznej, jako instrumentu prefinansowania przez inwestorów wydatków na realizowanie polityk zdrowia, możliwa będzie otwarta integracja interwencji różnych służb publicznych, przy organizacji ogólnopolskich wydarzeń w jednolitym standardzie testu wydolności fizycznej. Powinno to ułatwiać podnoszenie kompetencji w wykorzystaniu nowoczesnych technologii dla dobrostanu zdrowia, zgodnie z zasadą samopomocy zdrowia.

Koncepcja skupia się na organizacji symultanicznej rywalizacji biegowej młodzieży w wieku 14 lat. W kolejnym kroku warto rozważyć analogiczne potrzeby, motywacje i mechanizmy dla uatrakcyjnienia i uefektywnienia symultanicznej rywalizacji młodzieży w innych dyscyplinach sportowych, na przykład szachy czy bridż sportowy.

Propozycja powstała w miesiącach czerwiec – sierpień 2016 w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia 10 Czerwca, w zakresie powiązania kultury pamięci i kultury fizycznej oraz w oparciu o kompetencje przychodni medycznej Ars-Medica w zakresie usług medycyny sportowej. Obecnie Propozycja przedstawiana jest potencjalnym partnerom dla ustalenia współpracy przy realizacji Programu.

1. Kompetencje dla samopomocy zdrowia

Jednym  z kluczowych wyzwań rozwoju społeczeństw sieci wiedzy, jest sprawiedliwe wykorzystywanie szans jakie otwierają cyfrowe narzędzia i technologie medyczne. Wymagać to będzie zmiany paradygmatu systemu ochrony zdrowia z obecnego Cierpliwość chorego na Samopomoc zdrowia oraz upowszechniania nowych obyczajów, odpowiednich dla nieinstytucjonalej opieki medycznej.

Dla każdego z nas, oznaczać to będzie wyzwanie doskonalenia kompetencji samodzielnego użytkowania cyfrowych narzędzi diagnostycznych. Powszechność tej kompetencji, pozwoli na podniesienie dobrostanu zdrowia szczególnie poprzez profilaktykę i rehabilitację medyczną.

Dla administracji publicznym początkiem procesu uspołeczniania profilaktyki medycznej, będzie rozwijanie nowych form opieki nad dziećmi z wykorzystaniem pracy solidarnej. Nowe ogólnokrajowe standardy kultury fizycznej dla kultury solidarności mogą być wprowadzane do naszych obyczajów przez ogólnokrajowe programy sportowej promocji zdrowia.

Taki jest cel Modułowego Programu Sportowej Promocji Zdrowia, projektowanego społecznie od kilku lat z zamiarem wzmocnienia kompetencji rodzin dla odpowiedzialności za rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 14 i 15 lat. Podstawą sportową Programu będą Symultaniczne Biegowe Mistrzostwa Polski Młodzieży. Drugim wydarzeniem kultury fizycznej  będzie bieg obserwowany długości Kwietnej Mili, prowadzony w tempie odpowiednim do możliwości konkretnych kategorii uczestników (płeć, wiek, osobiste predyspozycje). Dystans Kwietnej Mili jest równy obwodowi Krakowskich Błoń (3.530 metrów), przywołuje poprzez tożsamość obwodu Polski (3.530 kilometrów) pamięć przełomu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (2-10 czerwca 1979).

Program ma formułę otwartą w wymiarach finansowego i operacyjnego włączania się organizatorów powiatowych imprez oraz finansowego i merytorycznego włączania się rodziców i opiekunów dzieci. Wymaga zatem integracji krajowych i samorządowych programów zdrowotnych we wspólnym zaproszeniu młodzieży, rodziców i opiekunów. Proponuje się wykorzystanie dla tej integracji obligacji społecznej, jako nowego instrumentu integrowania polityk społecznych.

2. Potrzeby nowego stylu życia

Wprowadzenie Samopomocy zdrowia jako paradygmatu systemu ochrony zdrowia, jest odpowiednie dla możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii dla dobrostanu zdrowia.

Praktyka taka poszerzy świadomość następujących wyzwań w stylu życia społeczeństwa sieci wiedzy.

Wzrost odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci

Kompetencja w samodzielnym wykorzystywaniu cyfrowych technologii medycznych, wzmacnia odpowiedzialność rodziców za zdrowie dziecka (w Programie poprzez wzbogacenie uroczystości Dnia Matki).

Wzrost samokontroli zdrowia dzięki kulturze fizycznej

Dzięki mobilnym urządzeniom kultura fizyczna stawać się będzie elementem uspołecznionej profilaktyki medycznej (w Programie poprzez samodzielność dzięki technologiom ubieralnym).

Wzrost powszechności sportu dla każdego, dzięki cyfrowej komunikacji

Horyzontalna komunikacja pozwala na uatrakcyjnienie rywalizacji sportowej, poprzez równolegle odbywające się zawody (w Programie poprzez rywalizację w Symultanicznych Mistrzostwach Polski).

Rozwój przedsiębiorczości dzięki integracji zidywidualizowanych usług

Skoncentrowanie promocji i ocen użytkowników innowacji technologii diagnostycznych, ułatwi promocję nowych narzędzi i pakietowanie usług (w Programie poprzez dostępność Pakietowych ofert  usług społecznych).

Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości dzięki deinstytucjonalizacji usług

Skoncentrowanie promocji i ocen użytkowników innowacji technologii diagnostycznych, ułatwi wartościowanie i wprowadzanie nowych narzędzi (dzięki Programowi nastąpi zmniejszenie ryzyka niepowodzenia przedsiębiorczości Ankietowe innowacji samopomocy zdrowia ).

Wzmocnienie samodzielności i solidarności dzięki samorządności i owocowaniu tradycji

Powiązanie kultury fizycznej i kultury pamięci w Krakowie jako stolicy Polskiej pamięci i tożsamości, umocni poczucie solidarności (w Programie poprzez wzbogacenie Święta Małopolski).

3. Oczekiwany model symultanicznych mistrzostw

Proponowany model organizacji symultanicznych biegowych mistrzostw Polski cechuje pięć zasad różniących go od obecnie stosowanego modelu hierarchicznej organizacji mistrzostw Polski.

Zasada jedności czasu

Pozwala na medialne skoncentrowanie przesłania tożsamościowego mistrzostw. Przesłania te mogą służyć równocześnie funkcjom kultury fizycznej, na przykład dla uspołecznienia profilaktyki medycznej, jak i funkcjom kultury pamięci, na przykład dla lokalnej partycypacji obywatelskiej.

Zasada horyzontalnej komunikacji

Pozwala bezpośrednim realizatorom stawać się samodzielnymi promotorami przesłań towarzyszących mistrzostwom. W modelu symultanicznym koniecznym jest wykorzystanie kompetencji bezpośrednich realizatorów, narzędziami interaktywnych mediów. Pozwalającymi na wykorzystywanie synergii wspólnot internetowych.

Zasada otwartości dla organizatorów i uczestników

W zakresie współdziałania organizatorów otwartość oznacza dobór realizatorów zawodów zgodnie z oceną spodziewanej efektywności, w zakresie udziału uczestników otwartość oznacza bezpośrednie rejestrowanie osób uczestniczących w zawodach.

Zasada samorządnego współdziałania

Przy podejmowaniu odpowiedzialności za realizację działań, począwszy od inicjowania organizacji Mistrzostw Polski przez partnerstwo instytucji samorządu terytorialnego, aż do samodzielności w nawiązywaniu partnerstw przez realizatorów konkretnych zawodów.

Zasada współpłatności rodziców

Udział dziecka w Mistrzostwach Polski wymagać będzie płatności uzależnionej od różnych konkretnych uwarunkowań organizacyjnych, ale dzięki wprowadzeniu tej zasady możliwym będzie wykorzystanie przejrzystości wprowadzonej przez obligację posagową dla społecznej kontroli jakości otrzymywanych usług.

4. Oczekiwany model obligacji społecznych

W efekcie kilkumiesięcznych debat inicjatorów Programu nad oczekiwanymi funkcjami obligacji społecznych, dla polskiego modelu zaproponowano nazwę „obligacja posagowa” zestawiając jej opis w sześciu grupach właściwości.

(1) Cel główny

Głównym celem dla wykorzystywanych w Polsce obligacji posagowych powinna być otwarta integracja interwencji polityk społecznych wokół potrzeb solidarności międzypokoleniowej.

(2) Zasady instrumentu finansowego

Dzięki wykorzystaniu obligacji, jako instrumentu finansowego osadzonego w precyzyjnych regulacjach i wiekowych doświadczeniach gospodarczych, do opisu celu finansowania i wzajemnych zobowiązań uczestników transakcji, możliwym będzie osiągnięcie kilku zasad istotnych dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Zasady instrumentu: Przejrzystość – Prefinansowanie – Płynność – Samokontrola.

(3) Zasady społecznej gospodarki rynkowej

Dzięki realizowaniu celu obligacji posagowych i zasad instrumentu finansowego użytkownicy obligacji oraz wprowadzanych przez nie środków publicznych, będą mogli osiągać kilka zasad właściwych dla instytucji społecznej gospodarki rynkowej.

Zasady społecznej gospodarki rynkowej: Solidarność – Pomocniczość – Pakietowanie (lokalna integracja ofert usług społecznych).

(4) Prezentacja logistyki

Organizatorzy informacji oraz strony transakcji i rozliczeń są powiązani w ciągu relacji dających się opisywać w sposób schematyczny i proceduralny.

Prezentacja logistyki: Schematyczna i Proceduralna.

(5) Prezentacja standardów

Skuteczność realizowania celów, zasad i powiązań obligacji posagowych wymaga uregulowania stosowanego języka i form prezentacji.

Prezentacja standardów: Pojęcia i Memorandum informacyjne.

(6) Oszczędności emerytalne dla solidarności międzypokoleniowej

Dla realizowania społecznej kontroli nad jakością proponowanych przez emitentów programów polityk społecznych środkami finansowymi, można wykorzystać wartościowanie dokonywane przez osoby oszczędzające indywidualnie na zabezpieczanie emerytalne.

Ponieważ:

 • Sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii dla dobrobytu, wymaga stałego podnoszenia kompetencji społecznych do solidarności międzypokoleniowej.
 • Długoterminowa perspektywa angażowania środków publicznych na podnoszenie kompetencji społecznych solidarności międzypokoleniowej (fundusze posagowe) społeczeństwa sieci wiedzy, upoważnia do powiązania tych wydatków z zasobami prywatnych oszczędności emerytalnych (np poprzez wykorzystanie indywidualnych kont emerytalnych).

Polski model obligacji społecznej (określanej jako obligacja posagowa) powinien przewidywać wykorzystanie środków i mechanizmów indywidualnych oszczędności emerytalnych do rynkowego wartościowania propozycji prefinansowania wypłat z funduszy posagowych (zarówno w emisji pierwotnej obligacji jak i w obrocie wtórnym).

5. Inicjatywa Programu MPSPZ

Przewiduje się, że proponowana instytucja Modułowego Programu Sportowej Promocji Zdrowia, obejmująca Powiatowy Plenerowy Przegląd Zdrowia zostanie podjęta przez wszystkie miasta powiatowe w Polsce. Dzięki powiązaniom proponowanych standardów czasu i miejsca z przełomami w historii Polski i Europy, wydarzenia te staną się również formą kultywowania dziedzictwa narodowego.

Misja Programu

Misją Programu jest wprowadzenie do praktyki zdrowego stylu życia Polaków pomiędzy 26 maja (Dzień Matki) a 10 czerwca (Dzień Małopolski), corocznego sprawdzianu wydolności fizycznej w formie Powiatowego Plenerowego Przeglądu Zdrowia

Cele Programu

Cele ekonomiczne

 1. Sprawdzenie funkcjonalności obligacji posagowej jako instrumentów finansowych dla otwartej integracji politycznych interwencji w krajowych i lokalnych programach polityk zdrowotnych.
 2. Sprawdzenie użyteczności Powiatowych Plenerowych Przeglądów Zdrowia dla podnoszenie kompetencji samokształcenia w rodzinie w realizowaniu zasady samopomocy zdrowia.

Cele zdrowotne

 1. Podnoszenie kompetencji społecznej samokształcenia w rodzinie dla realizowania zasady samopomocy zdrowia.
 2. Zmniejszenie, poprzez: wzrost aktywności fizycznej, kontrolę stanu zdrowia, edukację prozdrowotną i poprawę żywienia częstości występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży.

Instytucje finansowania Programu

 1. Budżet operacyjny Programu
 2. Krajowy Fundusz posagowy
 3. Powiatowe miejskie Fundusze posagowe
 4. Powiatowe ziemskie Fundusze posagowe
 5. Obligacje posagowe

Oczekiwane rezultaty Programu

 1. Krajowy ośrodek standaryzacji pracy solidarnej
 2. Symultaniczne Biegowe Mistrzostwa Polski
 3. Powiatowy Plenerowy Przeglądy Zdrowia
 4. Domowa edukacja medyczna
 5. Narodowe Tablice Zdrowia

Inicjatorzy Programu

Stowarzyszenie 10 Czerwca – inicjator

Związek Miast Polskich

Związek Powiatów Polskich

Partner merytoryczny – sport: XYZ (wyższa uczelnia sportowa)

Partner merytoryczny – zdrowie: przychodnia medyczna Ars – Medica Kraków

Partner merytoryczny – oświata: XYZ (wyższa uczelnia humanistyczna)

Partner merytoryczny – ekonomia: bank XYZ

6. Graficzne prezentacje przygotowań do wprowadzenia Programu

Dla skrótowej prezentacji przygotowań do wprowadzenia Programu do polityki zdrowotnej, Andrzej Madej opracował cztery graficzne wizualizacje podejmowanych zagadnień, dostępne poprzez strony internetowe przychodni medycznej Ars-Medica Kraków (www.ars-medica.pl) jako:


 1. Przedstawienie trzech możliwości zapoznania problematyki inicjacji Programu: ABC WYKORZYSTANIA OBLIGACJI SPOŁECZNEJ W SPORTOWEJ PROMOCJI ZDROWIA.

 1. Przedstawienie Programu jako procesu wprowadzania sieciowych makro – innowacji społecznych z wykorzystaniem instrumentów finansowych: PROPOZYCJA OBLIGACJI POSAGOWEJ JAKO OTWARTEGO INTEGRATORA INTERWECJI SIECIOWYCH POLITYK SPOŁECZNYCH.

 1. Rekomendacja procesu zawiązywania Porozumienia dla realizacji Programu: POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DLA PODNOSZENIA KOMPETENCJI SAMOPOMOCY ZDROWIA.

 1. Przedstawienie Programu jako inspiracji dla rozwoju kompetencji społecznych w zakresie problemów sportu, oświaty, zdrowia, ekonomii: DZIAŁANIA WE WSPÓŁPRACY DLA PODNOSZENIA KOMPETENCJI SAMOPOMOCY ZDROWIA.

Propozycję opracował Andrzej Madej, 8 września 2016.