KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Ars-Medica Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
pod adresem ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000398687, REGON 350022252, NIP 6760000150(zwaną dalej: Ars-Medica).

2) Inspektorem ochrony danych w Ars-Medica jest Pan Lech Madej, adres e-mail:
lech.madej@ars-medica.pl.

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia
przez Ciebie z Ars-Medica umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ars-Medica i wykonania zawartej
przez Ciebie z Ars-Medica umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ars-Medica, a także wykonania
ciążących na Ars-Medica obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i
obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i
statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego,
rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Ars-Medica jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym
dalej: Podwykonawcami Ars-Medica) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Ars-Medica
umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Ars-Medica na
podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Ars-Medica a
Podwykonawcami Ars-Medica. Ponadto Ars-Medica jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i
instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich
danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu
zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału
Podwykonawców Ars-Medica posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Ars-Medica
umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ars-Medica, w związku z którą Twoje dane osobowe są
przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej
przez Ciebie z Ars-Medica umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ars-Medica. Natomiast Twoje
dane osobowe utrwalone w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo
dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Ars-Medica umowy o świadczenie usług
oferowanych przez Ars-Medica, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Ars-Medica działań na
Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Ars-Medica ciążącego na Ars-Medica
obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu
prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych
osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych
osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi
Ars-Medica  informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub
uprzednio Wyrazisz na to zgodę.