Humanizacja polskiej gospodarki

Warunkiem sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii jest humanizacja i gospodarki i nauki. Równocześnie. Niestety.

Śmierć czyni wolnym 
Trzy lata temu, we współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich, z dotacją Ministerstwa Sportu i patronatem Prezydenta Polski, zrobiliśmy dla młodzieży w wieku 14 lat Sieciowe Mistrzostwa w biegu na Kwietną Milę w dwudziestu Miastach Papieskich. Zawody sportowe, połączone z plenerowymi przeglądami zdrowia.
Projektowaliśmy przekształcenie z czasem tych zawodów w Symultaniczne Mistrzostwa Polski. Czyli biegi rozgrywane jednocześnie w całym kraju, ze zbieraniem wyników na wspólną tablicę wyników. Fakt i fun.
Projektowaliśmy, że Test Kwietnej Mili, stanie się narodowym standardem wzmacniania kompetencji rodziców w kontroli rozwoju fizycznego dzieci.
Kilka konferencji, kilkadziesiąt opracowań, kilkaset tekstów, kilka tysięcy rozmów. I gigantyczne badania społeczne. I zero skuteczności biznesowej.
Zbyt mocna jest obawa uczonych, że trwający od kilku pokoleń proces wykluczania rodziców z odpowiedzialności za rozwój dzieci, jest już przesądzeniem cywilizacyjnym. Że zbiurokratyzowana Unia Europejska nie pozwoli Warszawie na systemowe wsparcie integracji rodzin. Że globalne ośrodki zarządzania kapitałem, powiedzą Warszawie twarde NIE.
Nie pomogły deklaracje wsparcia logistycznego Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich. Nie pomogła życzliwość: trenerów, nauczycieli, lekarzy, urzędników i Rodzina 500+.
Nie pomogło dramatyczne klarowanie, że alternatywą dla samopomocy zdrowia i samokształcenia w rodzinie, jest wprowadzenie cyberpastuchów medycznych do zarządzania naszym życiem.
Czyli segregacja i segmentacja, a w konsekwencji koncentracja wykluczonych w obozach przyjemnej śmierci.
  
Cyber cyklon homogenizacji
Dominacja neoliberalizmu ekonomicznego i postmodernizmu kulturowego, redukują człowieka do produktywności i konsumeryzmu.
Tak nauka odrywa się od organiki życia społecznego.
Taka ekonomia nie ogarnia gigantycznych zasobów cyfrowych bibliotek pamięci wykorzystywanych w gospodarce sieci wiedzy nie tylko w porządku czasu Chronos ale i w porządku czasu Kairos. Zamyka nasze oczy na sprawiedliwość w ich wykorzystywaniu.
Taka nauka przestała ułatwiać zrozumienie rzeczywistości, unosząc nas w surrealistyczne obszary, kreowane nie dla naszego dobra.
Tymczasem cyfrowa rewolucja gwałtownie przyśpieszyła trwające od ponad stu lat procesy globalnej homogenizacji. Dla przetrwania przejściowej destrukcji tego cyklonu, wolny naród bez naukowych elit, powinien czym prędzej budować fraktalne ARKI wartości.
Polska ARKA
Przedstawiane w moich wcześniejszych prezentacjach modele zintegrowanych systemów profilaktyki medycznej i uczenia przez całe życie, przewidują modernizacje usług medycznych oraz edukacyjnych odpowiednio do rozwoju Sektora dobroczynności społecznej gospodarki rynkowej. Rozwojowi Sektora dobroczynności służy też wskaźnik referencyjny Solidarny Rozwój.
Niestety, ekonomiści głównego nurtu ciągle lekceważą znaczenie tego najważniejszego z sektorów gospodarki. Dlatego lekceważone są też potrzeby kluczowej dla solidarności instytucji rodziny. Pomimo greckiego źródłosłowia ekonomii, pomimo 1050 doświadczeń Polskiej wspólnotowości, pomimo zapisów Polskiej Konstytucji.
Język ekonomii głównego nurtu wprowadza natomiast pojęcia i instytucje nie poddające się weryfikacji. Kapitał ludzki, kapitał społeczny, etyczny biznes, trzeci sektor tworzą język mętnej wody, w której każde pojęcie jest równie tyle warte co różowe zero. I nic tu nie zaradzi wprowadzanie do tej mętnej wody wypranych z duchowej głębi pojęć: wolność, równość, demokracja czy okraszanie jej bogojczyźnanymi posypkami.
Oderwany od rzeczywistości język współczesnej ekonomii przestaje być użytecznym w budowaniu partnerstw gospodarki i nauki. Nie pomoże w sprawdzaniu użyteczności innowacji proponowanych przez praktyków gospodarczych.
Dla nawiązania efektywnej współpracy, potrzebnym jest przyjęcie nowego modelu uzgodnień gospodarki oraz nauki przy partnerskim organizowaniu programów poznania potrzeb uczestników Sektora dobroczynności. Dla podkreślenia aksjologicznego charakteru tych uzgodnień i dynamizmu cywilizacyjnych wyzwań, nazwałem ten model partnerstwa Polska ARKA.
Wprowadzenie czterech wymienionych innowacji ekonomicznych, składa się na społecznie powstającą Strategię humanizacji polskiej gospodarki.
Ekonomia personalistyczna
Integracja systemu profilaktyki medycznej, integracja systemu uczenia się przez całe życie, wskaźnik referencyjny Solidarny Rozwój Wiedzy, model partnerstwa Polska ARKA, to cztery innowacje ekonomiczne przygotowane społecznie przez pasjonatów godnego życia w gospodarce sieci wiedzy. Pasjonatów wolności i równości.
 
 
Strategia humanizacji polskiej gospodarki, jako warunek wprowadzania nowych standardów spotkań i usług społecznych służących solidarnemu rozwojowi wiedzy. Opracował: Andrzej Madej.
Uważam, że bez wprowadzenia tych innowacji humanizujących gospodarkę, nie skorzystamy z nowych cywilizacyjnie zasobów cyfrowych bibliotek pamięci. Zasobów pozwalających na podejmowanie dobroczynnej pracy, nie tylko w porządku czasu Chronos, ale przede wszystkich w porządku czasu Kairos. Nie skorzystamy z nowych zasobów własności, które można by wykorzystać dla wolności gospodarczej.
Wprowadzenie tych innowacji do ustroju społecznej gospodarki rynkowej wymagać będzie woli i po stronie gospodarki i po stronie nauki. Nie da się wprowadzić nowych standardów i dla narodowych obyczajów i dla usług społecznych, inaczej niż równocześnie.
Niestety. I gospodarka i nauka są w Polsce zależne od polityki.
Dlatego to czy i kiedy, rozpocznie się w Polsce proces modernizacji społecznej gospodarki rynkowej odpowiednio do wyzwań XXI wieku, zależy od polityki.
Podobnie jak było to w czasach politycznego przewodnictwa Naszego Papieża.