BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy pełną obsługę firm z zakresu BHP.
Szkolenia BHP Kraków wstępne i okresowe.

Przeprowadzamy szkolenia wymagane przez prawo i zgodnie z aktualnymi przepisami. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z najwyższą starannością. Dbamy o to, aby współpraca przebiegała w miłej atmosferze, a nasze działania odciążały Państwa od zbędnych formalności i dodatkowych obowiązków.

Szkolenia BHP Kraków – profesjonalnie i przepisowo.

Skontaktuj się z nami, a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje z zakresu BHP. Doradzimy i zaproponujemy najlepszą dla Państwa ofertę współpracy, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Kontakt: 502 070 568 – Joanna Łukasiewicz
W zakresie naszych usług znajdują się :

1. Szkolenia wstępne BHP:
– Dla kadry kierowniczej
– Dla pracowników biurowo – administracyjnych
– Dla stanowisk robotniczych;

2. Szkolenia okresowe BHP:
– Dla pracodawców
– Dla kadry kierowniczej
– Dla pracowników biurowo – administracyjnych
– Dla stanowisk robotniczych;

3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy;

4. Przeprowadzenie postępowania powypadkowego;

5. Pełna obsługa firmy w zakresie BHP (ustalenia indywidualne w zależności od liczby pracowników, rodzaju działalności, występujących zagrożeń i uciążliwości);

6. Wykonujemy wszystkie zadania należące do zakresu działań służby BHP na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
W ramach pełnej obsługi firmy oferujemy m.in.:
1. szkolenia wstępne i okresowe BHP,
2. prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP,
3. audyty stanu BHP,
4. sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
5. udział w ocenie ryzyka zawodowego,
6. pomoc w opracowywaniu instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
7. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP,
8. udział w dochodzeniach powypadkowych,
9. prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów w zakresie BHP,
10. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
11. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
12. udział w ocenie założeń dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
13. wykonywanie tabel norm przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
14. reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np.: PIP i PIS,
15. inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

W ramach usługi współpracujemy na podstawie umowy stałej współpracy. Oferty są przygotowywane po uprzednim, dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, specyfiką działalności i zawsze są indywidualnie uzgadniane z klientem.Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, ze zm.) w art. 15 nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Za stan BHP w zakładzie pracy zawsze odpowiada PRACODAWCA (art. 207 §1 Kp).